Your search for Santo Tomas found 7 close matches.

Smithtown, NY (pop. 25,849)
Smithton township, IL (pop. 4,246)
Smithton, IL (pop. 3,648)
Smithton township, MO (pop. 2,611)
Sandywoods township, MO (pop. 2,564)
Smithton, PA (pop. 501)
Smithton, MO (pop. 492)