Your search for Santo Tomas found 5 close matches.

Smithtown, NY (pop. 118,275)
Smithton township, IL (pop. 4,244)
Smithton, IL (pop. 3,719)
Smithton, MO (pop. 564)
Smithton, PA (pop. 381)